Normativa de referència

Referències generals:
  • LOE - Llei orgànica d'Educació
  • LEC - llei d'educació de Catalunya
Normativa i  orientacions del cicle 0-3:
Normativa del cicle 3-6:
  • Decret 181/2008 per qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle d'educació infantil
  • Ordre EDU 484/2009 de 2 de novembre del procediment i els documents i requisits formals pel procés d'avaluació del segon cicle d'educació infantil
Altres normatives:
  • Decret 102/2010 d'autonomia dels centres educatius
  • Decret 155/2010 de la direcció dels centres educatiu
  • Composició del Consell Escolar en les llars d'infants
  • Orientacions per a l'elaboració de la carta de compromís educatiu
  • ORDRE ENS/273/2015, de 25 d'agost, per la qual s'estableix el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.
Recull normatiu:

Recull de normativa del cicle 0-3. Document que recull quins han de ser els documents de gestió de les llars d'infants, els òrgans de participació del centre i altres aspectes d'organització i gestió

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per la teva aportació.
En breu serà publicada