divendres, 10 de gener del 2014

La programació a la llar d'infants
Què hauria de ser la programació de la llar d’infants?


El Decret 101/2010 d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle d’educació infantil estableix, en l’article 9, que un dels apartats que composen el projecte educatiu de centre és la concreció per al desenvolupament del currículum o, altrament dit, programació.Com a programació entenem les unitats didàctiques que es duen a terme: els continguts que es treballen, la contribució al desenvolupament de les capacitats i la contribució a l’assoliment dels objectius de cicle.